top of page

一般露營用具租借

  • 商議
  • Shui Tau Road

服務說明

提供二、三、四、八人營租用 可兩日一夜至四日三夜 詳情請聯絡 2473 0738,info@musicfarm.com.hk


近期時段


連絡人詳細資料

  • Lot 639 DD No. 109, Shui Tau Chuen, Kam Tin, Yuen Long, N.T., Hong Kong


bottom of page