top of page

全場租借

提供包場服務,歡迎 全日6小時 或 半日3小時 租用

  • 商議
  • Shui Tau Road

服務說明

佔地 50,000 尺 超過 10,000 尺大草地 適合 300 人舉行活動 另設有音響器材租借服務,方便進行各項活動 為配合活動需要,詳情請聯絡 謝小姐 2473 0738,info@musicfarm.com.hk


近期時段


連絡人詳細資料

  • Lot 639 DD No. 109, Shui Tau Chuen, Kam Tin, Yuen Long, N.T., Hong Kong

    + 24730738

    info@musicfarm.com.hk


bottom of page