top of page

大草地

設於農莊中間一大塊真草地,提供一個親親大自然的好機會

  • 商議
  • Shui Tau Road

服務說明

為配合活動需要,詳情請聯絡 謝小姐 2473 0738,info@musicfarm.com.hk


近期時段


連絡人詳細資料

  • Lot 639 DD No. 109, Shui Tau Chuen, Kam Tin, Yuen Long, N.T., Hong Kong

    + 24730738

    info@musicfarm.com.hk


bottom of page