top of page

室內活動空間

除戶外場地外,也有室內場地配合不同活動需要

  • 商議
  • Shui Tau Road

服務說明

為配合活動需要,詳情請聯絡 謝小姐 2473 0738,info@musicfarm.com.hk


近期時段


連絡人詳細資料

  • Lot 639 DD No. 109, Shui Tau Chuen, Kam Tin, Yuen Long, N.T., Hong Kong


bottom of page